Wallflux iframe - more info 

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina

12 (3 hours ago)
Thabbret il-mewt ta' Winston L. Zammit minn Tas-Sliema. Li huwa ricerkatur, storiku u kittieb, ghall-bosta snin kien ta' kontribut fil-ktieb annwali tal-Festa ta' San Guzepp tar-Rabat. Huwa hadem qrib il-Patrijiet Frangiskani gewwa l-Parrocca tal-Madonna Sacro Cour f'Tas-Sliema li taghHa kien devot. Kellu devozzjoninkbira lejn il-qaddis taghna San Guzepp.
Nhar it-Tnejn li gej tinghata l-ahhar tislima lil Winston fil-Parrocca Madonna Sacro Cour f'Tas-Sliem.

Aghtih O Mulej il-Mistrieh ta' dejjem.

Frank Zahra:

Niftakru jaghllimni fil-Liceo. RIP (3 hours ago)


Joyce Abela:

Rip (1 hour ago)


Mary Muscat:

R.I.P. (1 hour ago)


Joe Bugeja:

RIP Childhood memories. (1 hour ago)


Emmanuel Darmanin:

RIP Gentleman! (41 minutes ago)
36 (1 week ago)
Festa ta' San Martin Bahrija

Nawguraw il-Festa t-Tajba lir-residenti kollha tal-Bahrija.

Nifirħu lkoll mal-Knisja f’din il-festa
ta’ San Martin, li llum is-Sid sejjaħlu
għall-ħlas ta’ dejjem, għax hu qdieh fis-sewwa
fil-għalqa tiegħu.

Kien bniedem ħajtu kollha magħqud m’Alla,
raġel ta’ l-għaqal, twajjeb, umli u mistħi,
għaraf jitrażżan u żamm ruħu safi,
fis-sliem u sieket.

Sikwit fuq qabru b’tama jersqu l-morda
u jħossu x’qawwa għandu quddiem Alla,
għax minn kull mard jeħlishom, u jroddilhom
mill-ġdid is-saħħa.

Għalhekk ninġabru llum u, b’qalb ferħana,
inroddu ġieħ lil isqof kbir u ħlejju,
sabiex bil-merti tiegħu nsibu dejjem
għajnuna f’waqtha.

Il-qawwa, s-setgħa, l-ġieħ, is-sebħ u l-għana
lit-Trinità Qaddisa, Alla wieħed,
li mit-tron għoli tas-smewwiet imexxi
lill-ħlejjaq kollha. Ammen.

George Dandies:

Amen (1 week ago)


Antonia Vassallo:

Happy feast to my granddaughter Martina (1 week ago)
48 (1 week ago)

Miguel Ciappara:

san guzepp jitlob ghal kullhadd❤️❤️❤️ (1 week ago)
9 (1 week ago)52 (2 weeks ago)
Tislima

Dalgħodu tħabbret il-mewt ta' Mro. Ronnie Debattista, surmast direttur tal-Banda De Rohan ta' Ħaż-Żebbuġ li ta' kull sena l-imsemmija banda takkumpanja l-Vara ta' San Ġużepp nhar id-19 ta' Marzu mat-toroq Prinċipali tar-Rabat, taħt it-tmexxija tiegħu.

Aħna ngħatu l-kondolajzni lil Familja Debattista kif ukoll lil Każin San Ġużepp Banda De Rohan.

Agħtih O Mulej l-mistrieħ ta' Dejjem.

Adrian Zahra:

Grazzi Maestro. (2 weeks ago)


Pauline Harkins:

Condoljanzi lill familja. (2 weeks ago)


Jean Claude Bartolo:

surmast kbir😑 (2 weeks ago)


Pauline Camilleri:

Condolances may he RIP (2 weeks ago)


Frankie Borg:

F'-isem il- Presidentu Kumitat tas-socjeta Kazin San Guzepp u Banda De Rohan nixtequ najdu Grazzi lil- Arcikonfraternita ta'San Guzepp Rabat tal-Imdina . 2 (2 weeks ago)


Il Mosti Tal Istilla:

RIP (2 weeks ago)


John Rose Bonello:

Condolences (2 weeks ago)


JosephineRose Campbell:

Kien Surmast San Pio X ukoll. (2 weeks ago)


Victor Sammut:

Funeral on Tuesday at 9.30a.m. at St Theresa Sanctuary in Birkirkara (2 weeks ago)


Doris Bonnici:

RIP (2 weeks ago)


Lilian Fsadni:

Surmast kbir.R.I.P. (2 weeks ago)


Lorry Mifsud:

Kondoljanzi (2 weeks ago)


Joyce Abela:

Rip (2 weeks ago)


Jesmond Caruana:

Kondoljanzi lill familja kollha (2 weeks ago)


Sefora Debono:

May God grant him eternal rest. (2 weeks ago)


Maria Kathia Busuttil:

Kondoljanzi (2 weeks ago)


Rita Cutajar:

Kondoljanzi (2 weeks ago)


Rita Debattista:

R.I.P.Ronnie Debattista,Condolences,to his wife Michelle and all his family,From Family Debattista. (2 weeks ago)


Rita Debattista:

(2 weeks ago)


Antonia Ciantar:

R.I.P (2 weeks ago)


Jane Antida Muscat-Pearson:

RIP (2 weeks ago)


Jane Antida Muscat-Pearson:

RIP (2 weeks ago)


Rene' Fsadni:

Kondoljanzi (1 week ago)


Marita Buttigieg:

Habib kbir u kollega..
Nghallmu l muzika flimkien. L ahhar li kellimtu mforn das sajf mal- mara. Dejjem bid dahka sabiha..ghaziz Ronnie hekk ha nibqa' inzommok f' qalbi x x x. Inweghdek talbi. (1 week ago)


Joseph Sultana:

(1 week ago)
45 (2 weeks ago)
Novembru ix-xahar tal-Erwieħ, San Ġużepp ħu ħsieb l-erwieħ qaddisin.

Kristu, int it-tama u l-maħfra,
il-qawmien u l-ħajja tagħna;
b’qalbna kollha lejk induru
meta l-ħsieb tal-mewt jifnina.

Int ukoll ġarrabt id-dwejjaq
u l-uġigħ tal-mewt qalila,
xħin mejjilt bil-ħlewwa rasek
u tajt ruħek lil Missierek.

Ragħaj ħanin, tassew ħadt fuqek
il-mard tagħna w tbatijietna,
u ressaqtna lejk biex miegħek
fi ħdan Alla nbatu u mmutu.

Fis-salib, b’dirgħajk miftuħa,
ġbidt l-imsejken u l-imnikket
lejn il-qalb minfuda tiegħek
ħa jsib fiha l-kenn u l-faraġ.

Int, li l-bieb għalaqt li jagħti
għat-telfien u ftaħt tas-sema,
kun hawnhekk il-faraġ tagħna
kun il-ħajja wara mewtna.

U fuq ħutna wkoll, li raqdu
fil-mistrieħ u l-paċi tiegħek,
xerred l-hena u d-dawl ta’ wiċċek,
biex jagħtuk tifħir għal dejjem. Ammen.

George Dandies:

Amen (2 weeks ago)
4 (2 weeks ago)
SEMINAR

Bit-tħejjija għall-Avvent, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, se torganizza Seminar għall-Fratelli u l-Konsorelli membri tagħha nhar is-Sibt 25 ta’ Novembru bejn id-9.00 a.m. u 1.00 p.m., fid-Dar tal-Irtiri Porzjuncola – Baħar iċ-Ċagħaq. Prezz ta’ €25 li jkopri l-prezz tal-ikel u x-xorb. Applikazzjoni għal dan is-Seminar għandha ssir għand Rev. Patri Ramon Farrugia O.F.M., sa nhar l-Erbgħa 15 ta’ Novembru. In-numru ta’ persuni għal dan is-Seminar huwa limitat għalhekk se jiġu aċċettati l-ewwel tletin persuna li japplikaw.14 (2 weeks ago)
Jum it-Tifkira

Nhar il-Ħadd 12 ta’ Novembru, 2017 huwa Jum it-Tifkira ta’ dawk kollha li sfaw vittmi minħabba t-Tieni Gwerra Dinjija. Għalhekk dak in-nhar l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp bħal kull sena se tfakkar dawk il-Vittmi Rabtin li mietu matul din il-Gwerra, b’ċelebrazzjoni tal-Quddiesa b’suffraġju għar-ruħhom fl-9.45 a.m. fi Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani u wara jsir Korteo minn quddiem il-knisja għall-quddiem il-Monument li jfakkar dawn il-Vittmi fi Ġnien Haword.

Fejn issir Ċelebrazzjoni ta’ Tifkira quddiem l-istess Monument, bis-sehem tal-1st Rabat Boys Scout Group u s-7th Rabat Girl Guides, l-Għaqdiet Reliġjużi u Soċjali Rabtin u l-Qraba tal-Vittmi.

Joseph Sultana:

(1 week ago)
7 (2 weeks ago)
TIFKIRA TA’ ĦUTNA MEJTIN FRATELLI U KONSORELLI
TAL-ARĊIKONFRATERNITÁ TA’ SAN ĠUŻEPP

Nhar l-Erbgħa 8 ta’ Novembru 2017, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tfakkar il-Fratelli u l-Konsorelli mejtin tagħha b’ċelebrazzjoni tal-Quddiesa b’suffraġju għar-ruħhom fis-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp, fis-6.00 p.m. Wara jsir t-tberik tal-fdalijiet tal-istess Fratelli u Konsorelli mejtin li jinsabu midfuna fil-Kannirja taħt l-istess Santwarju.
Il-Fratelli u l-Konsorelli huma mħeġġa li jattendu u jieħdu sehem f’din il-Quddiesa.37 (1 month ago)


Read more posts of Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina on Facebook - Go to Wallflux.com and learn how to display a Facebook-wall on your website, too!